Priser og vilkår

Alminnelige oppdragsvilkår

Vi er underlagt Advokatforeningens Regler for god advokatskikk og i forbrukerforhold også Konkurransetilsynets Forskrift om prisopplysning for tjenester.

Fri rettshjelp
Klienter med inntekt under kr. 350.000,- pr. år og formue under kr 150.000, kan få fri rettshjelp i visse sakstyper. Har klienten en inntekt under kr. 100.000,- pr. år (brutto kr. 8.330,- pr. mnd.) betales ingen egenandel. For ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi, er inntektsgrensen samlet kr. 540.000,- pr. år.

Fri rettshjelp kan innvilges blant annet i familiesaker (skilsmisse, foreldretvist saker knyttet til trygd- og pensjon, husleieforhold, oppsigelse i arbeidsforhold, erstatning for personskade.

Timesatsen ved fri rettshjelp er pr. 01.01.23 fastsatt til å være kr. 1.140,- + mva. Dette dekkes i utgangspunktet av det offentlige, men det er en egenandel i slike saker. Personer som mottar fritt rettsråd (saker utenfor domstolene) betaler en egenandel på kr. 1.125,-. Personer som har fri sakførsel (saker som går for domstolene) betaler en egenandel på 25 % av mottatt støtte, men maksimalt 8 ganger den offentlige salærsats. Det skal ikke betales merverdiavgift på egenandelen.

Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp i saker om barnevern og kvinnemishandling, eller hvis man som voldsoffer går til erstatningssøksmål mot gjerningsmannen.

I straffesaker har siktede rett til forsvarer på det offentliges bekostning i de fleste saker.

Forsikringsdekning

I personskadesaker, herunder trafikkulykker, yrkesskader, pasientskader og voldsoffersaker, med erkjent ansvar, er det som hovedregel forsikringsselskapet, Norsk Pasientskadeerstatning eller staten som dekker utgifter til advokat.

I innbo- og villaforsikringer er det normalt inkludert rettshjelpsdekning som gjelder i de fleste tvistesaker, slik som for eksempel tvister i forbindelse med fast eiendom, kontraktsforhold med mer. Vi hjelper deg med å kontakte forsikringsselskapet for å avklare om rettshjelpsdekningen kommer til anvendelse på din sak.

Når rettshjelpsforsikring kommer til anvendelse, dekker forsikringsselskapet advokatutgifter som overskrider pliktig egenandel, normalt oppad begrenset til kr. 100.000,-. Egenandelen utgjør normalt kr. 4.000 samt 20 % av overstigende beløp.

Priser

Juridisk bistand vil bli fakturert etter medgått tid på oppdraget. Vårt utgangspunkt er å forsøke å holde klientens utgifter til advokat på et forsvarlig og lavest mulig nivå. Det føres løpende timeliste som klienten har rett til å få kopi av.

For privatpersoner som ikke er berettiget til fri rettshjelp vil timeprisen vanligvis være fra kr.2.813,- inkl. mva. ( fra kr 2.250,- eks. mva.) .For forretningsklienter vil timeprisen tilsvarende være fra kr . 3.125,- inkl. mva. ( fra kr. 2.500,- eks. mva.) . Timeprisen i den enkelte sak fastsettes på bakgrunn av arbeidets art og kompleksitet, og advokatens erfarings-bakgrunn og spesialkompetanse. Avtale om fast timepris inngås.

Firmaets advokater gir på forespørsel et uforpliktende anslag over antatte kostnader i forbindelse med nye saker, dersom saken er av en slik karakter at forhåndsanslag kan gis på fornuftig basis. Det understrekes dog at uforutsette forhold ofte dukker opp under arbeidet med en sak. Det vil derfor i de fleste saker være vanskelig å kunne gi eksakt pris på forhånd.

Minste timeenhet er 0,25 time (15 minutter). Timeprisene inkluderer alle ordinære kontortjenester, herunder sekretærtid, vanlig kopiering og telefonbruk. Eventuelle reiseutlegg, gebyrer til offentlige instanser med videre kommer i tillegg.

Prisene kan justeres årlig uten forgående varsel i samsvar med endringer i konsumprisindeksen. Vi kan tilby følgende fast pris for enkle saker :


Vi kan tilby følgende fast pris for enkle saker :

Pr. 1. april 2024                                  Salær u/mva               Salær m/mva
                                                                    kr.:                                  kr.:

Enkelt testament *                                   5.000,-                         6.250,-

Enkelt, gjensidig testament *                   5.000,-                         6.250,-

Enkel samboerkontrakt*                           5.000,-                         6.250,-

Enkel samboerkontrakt m/testament *     7.000,-                         8.750,-

Enkel ektepakt **                                      5.000,-                         6.250,-

Enkel ektepakt m/testament **                 7.000,-                         8.750,-

Konferanse 1/2 time                                 1.250,-                        1.563,-

Konferanse 1 time                                     2.500,-                        3.125,-                

* Inkluderer 1 konferanse, utarbeidelse av forslag til samboerkontrakt og/eller testament, brev til klient med oversendelse, eventuelt redigering/justering ved behov og ny retur til klient, innsendelse av testament til tingretten. Eventuelle gebyrer er ikke inkludert i fastpris.

** Inkluderer 1 konferanse, utarbeidelse av ektepakt og testament, innhenting av underskrifter, oversendelse til Brønnøysundregisteret og eventuelt tingretten ved tinglysningen, innsendelse av testament til tingretten, brev med retur av dokument til klient. Eventuelle gebyrer er ikke inkludert i fastpris.

For mer omfattende oppdrag avtales timepris/totalpris i det enkelte tilfelle.