Hjem
Fagområder

Personskade

Trafikkskade

Blir man påført en personskade etter en trafikkulykke har man krav på erstatning fra det ansvarlige forsikringsselskapet. Vårt advokatfirma behandler alle typer skadesaker, alltid på skadelidtes side. Hovedregelen er at det dokumenterte økonomiske tapet skal dekkes. I tillegg kan man ha krav på erstatning av ikke-økonomisk art. Utgifter til advokat dekkes som hovedregel av ansvarlig forsikringsselskapet, på lik linje med andre skaderelaterte utgifter.

Yrkesskade

I arbeidslivet kan det oppstå mange typer yrkesskader og yrkessykdom Alle arbeidsgivere er pliktig til å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte, og denne forsikringen skal sikre skadelidte erstatning for sine økonomiske tap. I tillegg har skadelidte ved alvorlige skader krav på mènerstatning – en erstatning for tapt livsutfoldelse. Utgifter til advokat dekkes som hovedregel av ansvarlig forsikringsselskapet, på lik linje med andre skaderelaterte utgifter Kommunalt og statlige ansatte har alternativt en erstatningsmessig dekningsmulighet gjennom Hovedtariffavtalen. Gjennom Folketrygden kan man også oppnå visse rettigheter ved godkjente yrkesskader.

Pasientskade

Pasientskadeerstatning gis til pasienter som er blitt påført skade innen det offentlige eller private helsevesenet. Ordningen blir forvaltet av Norsk pasientskadeerstatning, NPE. Vårt advokatfirma kan bistå med hjelp i hele prosessen, fra skademelding utarbeides til endelig erstatningsoppgjør foreligger. For å ha krav på erstatning kreves det som hovedregel at det foreligger en skade som følge av svikt i behandlingen av pasienten. Vårt advokatfirma har lang erfaring med å bistå skadelidte i pasientskadesaker. Vi arbeider med alle typer saker, alt fra mindre alvorlige skader, til livsvarige alvorlige skader.

Voldsoffer

Voldsoffererstatning kan gis til personer som er påført personskade som følge av straffbar voldshandling. Krav må, som et utgangspunkt, fremsettes overfor gjerningspersonen i forbindelse med straffesak mot ham/ henne. Senere kan krav rettes mot Kontoret for voldsoffererstatning, dersom gjerningspersonen selv ikke klarer å betale erstatningen. Som regel dekkes juridisk bistand i slike saker av det offentlige.

Advokater med dette
som prioritert
fagområde