Hjem
Fagområder

Trygd- og sosialrett

Advokatene på Jeløy

Advokatene på Jeløy har lang erfaring i å bistår klienter i hele spekteret av trygderettslige problemstillinger. Vi bistår i klagesaker gjennom hele NAV-systemet opp til Trygderetten. Vi prosederer også trygdesaker for domstolene.

Arbeidsledighet

Dagpenger under arbeidsløshet: Dagpenger er en delvis erstatning for tapt arbeidsinntekt ved arbeidsløshet. Dagpenger skal sikre den arbeidsløses økonomi, og skal bidra til den arbeidsledige blir i stand til å søke nytt arbeid.

Sykepenger

Sykepenger skal gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.

Arbeidsavklarings- penger

Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for bistand fra NAV for å komme i arbeid. Bistanden kan bestå av arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV.

Uføretrygd

Uførepensjon skal sikre inntekt til livsopphold for deg som har fått inntektsevnen varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte.

Alderspensjon

Alderspensjon fra folketrygden er en ordning som sikrer deg inntekt i alderdommen. Du kan starte å ta ut alderspensjon etter du har fylt 62 år. For å ta ut alderspensjon før du fyller 67 år, må du ha tilstrekkelig høy opptjening. Du kan fritt kombinere alderspensjon med arbeid uten at pensjonen blir redusert.

Advokater med dette
som prioritert
fagområde