Hjem
Fagområder

Familie og arverett

Minnelige løsninger


Vårt firma har bred og lang erfaring innenfor rettsområdene familierett, arverett og skifterett. Det er
vårt standpunkt at det klare utgangspunktet i slike saker er at det svært ofte er viktigere å oppnå
minnelige løsninger enn å prosedere sakene for retten. Vi påtar oss imidlertid prosedyreoppdrag når
minnelige løsning ikke nås, og våre advokater har bred erfaring med å føre slike typer tvister for
domstolen.


Arv, testament og skifte, herunder
generasjonsskifte


Arv fordeles enten pga slektskap etter arvelovens regler, eller etter testament. Mange velger også å
overføre aktiva, for eksempel fritidsbolig, til sine barn i live. Vi bistår med arveplanlegging,
generasjonsskifte mht fast eiendom, opprettelse av testament, arveoppgjør – både privat og offentlig
dødsboskifte, innsendelse av gave- og arvemelding, og hjelper til med beregning av arveavgift.


Ektepakt


Avtaler mellom ektefeller om formuesordningen dem i mellom må gjøres ved ektepakt, og for å være
gyldig må ektepakten oppfylle lovens formelle krav. Vi anbefaler å konferere med advokat der hvor det
er aktuelt med ektepakt. Ektepakt kan eksempelvis være hensiktsmessig i en del tilfeller når en av
partene har vært gift før eller har særkullsbarn.


Samboeravtale


Vi anbefaler ugifte par som skal eie for eksempel bolig sammen, å opprette en skriftlig samboeravtale
som regulerer det økonomiske forhold mellom dem, herunder hvorledes det skal forholdes dersom
samboerforholdet oppløses. Samboere har ingen automatisk arverett etter hverandre med mindre de
har felles barn, og samboere bør derfor vurdere om det skal opprettes testament for å sikre hverandre
økonomisk.


Felleseieskifte


Ved samlivsbrudd kan det oppstå behov for å rådføre seg med utenforstående ekspertise. Vi bistår med
rådgivning og bistand i forbindelse med felleseieskifte som følge av separasjon/skilsmisse samt i
forbindelse med skifte ved samlivsbrudd mellom samboere.

Foreldreansvar, bosted og samvær


I forbindelse med samlivsbrudd kan det oppstå tvist om hvor barna skal bo fast, om foreldrene skal ha
felles foreldreansvar og hva slags samværsavtale som skal inngås. I slike tilfeller er det særskilt behov
for bistand fra en advokat som den enkelte forelder har tillitt til og som besitter solid juridisk
kompetanse om barn og foreldres rettigheter.