Hjem
Fagområder

Fast eiendom

Faste eiendommers rettsforhold

«Fast eiendom» er et omfattende, sammensatt og spennende rettsområde. På en eller annen måte kommer de fleste av oss bort i spørsmål som gjelder ulike temaer innen kategorien «faste eiendommers rettsforhold», og hvor det kan være behov for juridisk bistand. Vi har bred erfaring på disse områdene, og bistår med råd og veiledning uavhengig av om saken er stor eller liten.

Kjøp, salg og overdragelser

Våre advokater bistår klienter i forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom. Vi oppretter også kontrakter og gjennomfører oppgjøret der hvor kjøper og selger har inngått en muntlig avtale. Vi har bred erfaring med å bistå både selger- og kjøpersiden ved krav som følge av feil og mangler ved eiendommen. Andre praktiske rettsområder er naborett, det kan for eksempel dreie seg om høye trær, eller servitutter – eksempelvis vegretter, byggehindrende bestemmelser osv. I en del tilfeller eies en eiendom av flere i sameie, og ikke sjelden oppstår spørsmål omkring oppløsning, bruksfordeling og utgiftsdeling.

Husleie og leiekontrakter

Et annet svært praktisk rettsområde er husleie. Vi bistår i ulike spørsmål som inngåelse av leiekontrakter, oppsigelse, tvangsfravikelse m.v. Våre advokater har også god kompetanse på reglene omkring eierseksjoner, og bistår med seksjonering og ulike spørsmål som måtte oppstå mellom eierseksjonssameiet og den enkelte seksjonseier.

Landbruk

Vårt firma har også særskilt god kompetanse på rettsforhold knyttet til landbruk, så som konsesjon, deling etter jordloven, odelsrett, bo- og driveplikt og naturmangfoldloven.

Tomtefeste

Vi bistår både grunneiere og festerne i spørsmål forbundet med tomtefeste, både hva gjelder regulering, innløsning og øvrige spørsmål som festeforholdet måtte medføre.

Plan- og bygningsloven

Vi bistår med saker etter plan- og bygningsloven. Det kan dreie seg om bruksendring, saker om byggetillatelse, klagesaker, og uttalelser i reguleringssaker.

Mangler og tvister

Erfaring viser dessverre at det ikke sjelden oppstår tvist i forbindelse mangler ved kjøp/salg av fast eiendom. Vi har bred erfaring med å bistå både selger og kjøpersiden i saker etter avhendingsloven og bustadoppføringsloven. Vi arbeider også med entreprise, dvs. mangler og tvister ved kjøp og slag av bygg under oppføring, herunder forbrukerentreprise.

Ekspropriasjon

I forbindelse med særlig fremføring av infrastruktur som vei, jernbane m.v., må som regel grunn avstås. Vi har bred erfaring med å bistå private grunneiere i forhandlinger og ved eventuelle ekspropriasjonssaker og skjønnssaker.

Entreprise

Entrepriseretten er kontraktsforholdet mellom byggherre og entreprenør innen bygg og anleggsbransjen, samt forbruker og entreprenør ved oppføring av bolig etter bustadoppføringsloven. Vi bistår byggherre og entreprenør innen alle deler av faget med utarbeidelse av kontrakter, oppfølging av prosjekter, sluttoppgjør og tvisteløsning.

Advokater med dette
som prioritert
fagområde